Üniversitemiz Hastaneleri

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri

GİRİŞ

Tıp eğitimi, sağlık hizmeti ve sağlık araştırmalarında   ülkemizin en saygın kuruluşlarından olan Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde sunulan sağlık hizmeti Hacettepe Tıp Merkezi Hastanesi’nin 1966’da hizmete girmesi ile başlamıştır. Bugün Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri 4 farklı bina kompleksinden oluşan, modern tıbbın gerektirdiği tüm araç ve gerecin üstün bilgi birikimine sahip doktorlar tarafından kullanıldığı; Türkiye’nin en önde gelen sağlık merkezi haline gelmiştir. Hastanelerimiz   Türkiye’nin tüm bölgelerinden gelen hastalara nitelikli sağlık hizmeti sunulmasının yanı sıra,  Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Halk Sağlığı Enstitüsü, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü ile Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulları öğrencileri ve araştırma görevlileri için de lisans, yüksek lisans ve doktora aşamalarında en önemli eğitim merkezidir.

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri bünyesinde yaklaşık 580 öğretim üyesi, 700 araştırma görevlisi, 750 sağlık teknisyeni, 1100 hemşire, 300 hastabakıcı ve 1200 idari personel çalışmaktadır. Hacettepe Üniversitesi 4 farklı hastanede sağlık hizmeti sunmaktadır. Sıhhiye’deki Sağlık Kampüsünde 9 bloktan oluşan hastaneler kompleksinin, 1., 2., 3. blokları İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesini 4., 5., 6., 7. ve 8. blokları Hacettepe Erişkin Hastanesi’ni ve 9. blok da Onkoloji Hastanesini oluşturmaktadır. Yılda yaklaşık 1.000.000 hastanın ayaktan, 50.000 hastanın yatarak tedavi gördüğü, 35.000 hastanın ameliyat edildiği ve 24 saat acil servis hizmeti sunulan hastanelerimizin 1040 yatak kapasitesi bulunmaktadır.

Hasta haklarına saygının ve hasta memnuniyetinin ön planda olduğu hastanelerimizde sağlık hizmetinde kaliteyi, bilgi birikimini, güncel teknolojiyi ve sürekliliği sağlamak en önde gelen amaç olmuştur. Çağdaş tıp eğitimi ve sağlık hizmetindeki bir çok güncel uygulamanın ülkemize gelmesinde önderlik yapan Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde son 50 yılda 11,498 hekim, 4789 uzman hekim yetişmiştir.

KALİTE YÖNETİMİ DEĞERLERİMİZ  (MİSYON-VİZYON)

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, hizmet hacmi oldukça yüksek bir Üniversite Hastanesi olmasının yanında, misyonu gereğince hasta güvenliği ve sağlıkta kalite kavramlarını kurumsal bir kültür olarak benimsemektedir. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nin insan kaynakları politikasının amacı, kurum kültürünü içinde taşıyan, motivasyonu, iş tatmini ve verimliliği yüksek mutlu çalışanları ile hastanelerimizi geleceğe taşımaktır. İnsan kaynakları politikaları, katılımı, ekip çalışmasını, girişimciliği, yaratıcılığı ve verimliliği destekleyerek, çalışanların tercih ettiği, etkin ve mutlu olduğu, sadakatle bağlandıkları bir ortam yaratmak ve bunu sürekli kılmak anlayışı üzerine kurulmuştur. Güvenli, etkin, hasta merkezli, zamanında, verimli ve eşit bir sağlık hizmeti için hastanelerimizde ulusal ve uluslararası akreditasyon kurumları tarafından çizilmiş olan standartlar çerçevesinde kalite iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.

Hacettepe Üniversiteleri Hastaneleri, Türkiye’de JCI tarafından akredite edilen “ilk kamu üniversitesi hastanesidir.” 2007 yılında Erişkin Hastanemiz ile başlayan akreditasyon serüvenimiz, 2011 yılında İhsan Doğramacı Çocuk Hastanemiz ve Onkoloji Hastanemizi kapsayarak devam etmiştir. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, 2014 yılı Aralık ayında gerçekleşen re-akreditasyon denetimi sonucu, Joint Commission International (JCI) tarafından 3. kez üç yıllığına tekrar akredite olmayı başarmıştır. JCI, 2013 yılında eğitim ve araştırma faaliyetleri yürüten kurumlar için ayrı bir standart seti yürürlüğe almış ve Hastanelerimiz, “AKADEMİK TIP MERKEZİ HASTANE STANDARTLARI” adıyla yayınlanan bu standartlardan denetlenerek akredite olan “ilk kamu üniversitesi hastanesi” olmuştur. Hastanelerimiz ayrıca JCI’ın 2014 yılında yürürlüğe aldığı versiyon 5 standartları üzerinden akredite olan yine “ilk kamu üniversitesi hastanesidir”.

Misyonumuz; Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri, toplum sağlığının korunması, bireye en üst düzeyde uzmanlaşmış, kaliteli tanı ve tedavi hizmetini, çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojiyi buluşturarak vermek yanında, üstün nitelikli ve evrensel standartlarda eğitim, öğretim ve araştırma yapılması için gerekli altyapı desteğinin sağlanmasını amaçlar.

Vizyonumuz; En ileri bilgi ve teknolojinin, yeterli ve tatmin edici düzeyde, zevkli bir ortam içinde sunulduğu, Yönetimiyle örnek bir model oluşturan, uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen, hasta ve çalışan memnuniyetinin mükemmele ulaştığı, lider sağlık kuruluşu olmaktır.

Değerlerimiz; Özenli, çalışkan, güler yüzlü ve saygılı olmaktır.

SAĞLIK HİZMET SUNUMU
Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde sağlık hizmeti verilirken tam bir takım çalışması uygulanmaktadır. Tıp, Diş, Eczacılık, Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinde çalışan   seçkin bilim insanlarının bilgi birikimleri sayesinde çok zor hastalıkların dahi tanı ve tedavileri başarı ile gerçekleştirilmektedir.  Özellikle tanısı ve tedavisi zor hastalıklar başta olmak üzere Türkiye’nin her bölgesinden Hacettepe Üniversitesi Hastanelerine başvuran hastalara ek olarak Uluslararası Hasta Koordinatörlüğüne 2010 yılında başta Azerbaycan, Irak ve Kıbrıs olmak üzere otuzun üzerinde farklı ülkeden 4000’den fazla hasta başvurmuştur.

Hastanelerimizde Türkiye’nin en geniş ve gelişmiş tıbbi cihaz parkı bulunmaktadır. Hastalarımızın ilaçları elektronik olarak hasta güvenliğini en üst düzeyde sağlayan pyxis sistemi ile verilmektedir. Yoğun bakım üniteleri en ileri teknolojiyle donatılmış olup SCMO, HFO, CVVH ve PE gibi gelişmiş ileri yaşam desteği uygulamaları yapılabilmektedir. Cyber-knife, PET-BT, stereotaktik radyoterapi/radyocerrahi cihazı Novalis, 4 adet Lineer Akseleratör, siklotron, 3 Tesla MRG gibi kanser teşhis ve tedavisinde kullanılan gelişmiş cihazlar ile SPECT-BT, 5 adet MRG, 6 adet BT ve brakiterapide ayaktan tedavi olanağı veren yüksek doz hızlı cihazlarımız mevcuttur.

Hastanelerimizde halen 400’e yakın öğretim üyesi, 700’e yakın araştırma görevlisi, 1100 dolaylarında hemşire ve yüzlerce diğer yardımcı sağlık personeli ile yüksek hacimde bir sağlık hizmeti sunulmaktadır. Toplam 27 odaya sahip ameliyathanede, sayısı 400'e yaklaşan cerrah, 70 cerrahi hemşire ve 75 cerrahi tekniker ile her yıl yaklaşık 5.000 A grubu, 8.500 B grubu, 9.000 C grubu, 6.000 D grubu ve 7.500 E grubu ameliyat başarıyla yapılmaktadır.

Toplamda 1200’e yakın bir yatak kapasitesine sahip olan hastanelerimizde aylık yatak devir hızı 7’dir. Ayaktan bakım hizmetleri 350 poliklinik odasında yürütülmektedir ve 2016 yılı içerisinde her ay ortalama 93 binin üstünde hasta, polikliniklerden hizmet almıştır. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri tanısal görüntüleme alanında da oldukça yüksek bir hizmet ağına sahiptir. Örneğin, 2016 yılı içerisinde her ay ortalama 5 binin üzerinde bilgisayarlı tomografi, 4 binin üstünde ultrasonografi ve manyetik rezonans inceleme tetkiki gerçekleştirilmiştir. Tanısal tetkik anlamında toplamda aylık 4 bin dolaylarında patolojik ve sitolojik inceleme yapılmıştır. Otuz civarında aktif ameliyathane odasında 2016 yılı içerisinde aylık ortalama 4127 ameliyat gerçekleştirilmiştir. Onkoloji Hastanesi’nde, gündüz tedavi ünitesinde her ay 1250 hasta günübirlik tedavi şartlarında kemoterapi almaktadır.

Hastanelerimizde Pyxis İlaç Yönetim Sistemi kullanılmaktadır. Bu sistemle; doğru zamanda, doğru ilacın, doğru hastaya ulaştırılması ve hastalarımıza daha kaliteli bir hizmet verilmesi amaçlanmaktadır. Merkez eczanemiz Erişkin, Çocuk ve Onkoloji Hastanelerine hizmet vermekte olup; Merkez Eczane ile ona bağlı çalışan ve bünyesinde kemoterapi hazırlama birimini barındıran ‘Onkoloji Eczanesi’nden oluşmaktadır. Birimimiz bünyesinde 14 Eczacı, 47 Sağlık teknikeri, 18 Hizmetli, 2 Memur toplam 81 personel görev yapmaktadır. Eczane Birimimiz, hastanelerimizde yatarak tedavi görmekte olan hastalara 7/24 hizmet vermektedir. Hekimlere ve diğer sağlık personeline ilaç konusunda danışmanlık hizmeti vermek, ilaç yönetim sisteminin her basamağında aktif görev almak ve organizasyonu sağlamak, ilaçlarla ilgili protokoller hazırlamak eczacılarımızın sorumluluğundadır. İlaçların uygun koşullarda temini, stoklanması, servislere yüklenmesi  gerektiğinde imhası eczanemiz tarafından sağlanmaktadır.

Merkez eczanede hastanemize girişi yapılan ilaçların tablet formları, eczanemizde bulunan tablet blisterleme cihazları ile yeniden blisterlenerek birim doza dönüştürülür. Ayrıca merkez eczane bünyesinde TPN (Total Paranteral Nutrisyon) solüsyonlarının temiz oda şartlarında compounder cihazları ile dolumlarının yapıldığı bir TPN Hazırlama ünitesi bulunmaktadır Eczacılarımız ilaç ihale komisyonu, tedavi komitesi, enfeksiyon komitesi, kalite geliştirme komiteleri, araştırma ilaçları komitesi gibi birçok komisyonda aktif olarak görev almaktadır.

Üniversitemiz hastanelerinde hemşirelik hizmetleri, hasta/çalışan güvenliği ve memnuniyetini ön planda tutan hizmet anlayışı ile uluslararası standartlarda, bağımsız, bilimsel temele dayalı ve bilişim teknolojilerinden etkin olarak yararlanılarak verilmektedir. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri örgütlenme yapıları ve hemşirelik hizmetleri modeliyle diğer birçok kuruma örnek olmuş, bu konuda danışmanlık ve destek hizmeti vermiş, özelleşmiş alanlarda çalışacak hemşirelerin yetiştirilmesinde ve hemşire öğrencilerin eğitiminde tercih edilen bir kurum haline gelmiştir. Hemşirelik hizmetleri koordinatörlüğü ile akademik ve klinik ortam işbirliği sağlanarak hemşirelik hizmetlerinin uluslararası standartlarda sürdürülmesi sağlanmaktadır.

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde üniversite yerleştirme sınavında en yüksek puanı alan öğrenciler eğitim görmektedirler. Hastanelerimiz bünyesinde mezuniyet sonrası eğitim programı yürüten 34 Anabilim Dalı ve 42 Bilim Dalı’nda eğitim verilmektedir.

2013 yılında URAP Laboratuvarı tarafından hazırlanan ‘Dünyanın Akademik Performansı En yüksek Üniversiteleri sıralamasında Hacettepe Üniversitesi ilk 500’de yer almıştır. Üniversitemiz Türkiye sıralamasında ise 1. sıradadır. Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde çok fazla sayıda laboratuvarda klinik hizmetin yanı sıra hastalıkların tanı ve tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Yurtdışı merkezlerle birlikte güncel tedavilerin araştırıldığı bir çok çalışma yürütülmektedir. Üniversite hastanelerimizde çok sayıda ulusal ve uluslararası ödül almış bilim insanı çalışmakta olup SCI kapsamında uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler ve bunlara yapılan atıf sayıları açısından yapılan sıralamalarda Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Türkiye’nin en iyisi olarak yer almaktadır.

Bununla birlikte 2009 yılı Kasım ayından itibaren kurulmuş olan Klinik Araştırmalar Birimi klinik araştırmalar ile ilgili denetim ve düzenleme faaliyetlerini yürütmektedir. Halen hastanelerimizde T.C. Sağlık Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri (FDA) ve Avrupa (EMA) ilaç dairesi tarafından izlenmekte olan ve hastalıklarla ilgili en yeni geliştirilen ilaç, cihaz ya da metodlarla ilgili yürümekte olan 65 adet uluslararası klinik araştırma mevcuttur.

HACETTEPE ERİŞKİN HASTANESİ

Hastanemizde 452 öğretim üyesi, 346 araştırma görevlisi hekim görev yapmaktadır. Hastanemiz modern tıbbın gerektirdiği tüm araç ve gerecin, üstün bilgi birikimine sahip hekim kadrosuyla önemli bir sağlık kurumu ve eğitim merkezi niteliğinde hizmet vermektedir.  Erişkin Hastanesinde; 24 Ana Bilim Dalı, 23 Bilim Dalı mevcut olup, 30 poliklinik, 28 klinik, 10 yoğun bakım bölümü, 2 ameliyathane (27 ameliyat odası) ile sağlık hizmeti sunulmaktadır. Hastanemizin 24 saat hizmet veren Büyük Acil Servisi bulunmaktadır. Ayrıca, Radyoloji, Merkez Laboratuvarları, Kan Merkezi, Ameliyathaneler ile Çağrı Merkezi Erişkin Hastanesi bünyesinde faaliyet göstermekle birlikte, aynı zamanda Onkoloji Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Beytepe Gün Hastanesi ve Diş Hekimliğine de hizmet veren ortak birimlerdir. Bugün itibariyle, 730 yatak kapasitesine sahip olan hastanemizde, dahili ve cerrahi alanlarda toplam 80 yoğun bakım yatağı bulunmaktadır. Hastanemize ayaktan başvuran hasta sayısı ayda ortalama 60.000, yatarak tedavi gören hasta sayısı ise ayda ortalama 2.700 olarak kayıtlarımıza geçmektedir. Hastanemizde ayda ortalama 2500 hasta ameliyat edilmektedir. Hastanemizin yatak doluluk oranı ortalama %75 civarındadır.

HACETTEPE İHSAN DOĞRAMACI ÇOCUK HASTANESİ

Bugün 270 yatak kapasitesi olan hastanede, her yıl 215,000 hasta ayaktan, 11,000 hasta ise yatarak tedavi görmektedir. Çocuk Acil Servisi'nde ise her yıl 70,000 hastaya müdahale edilmektedir. Çocuk sağlığının tüm alanlarında sağlık hizmetinin sunulabilmesi amacıyla Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alt birimleri (adolesan, allerji-astma, genetik, metabolizma, gastroenteroloji ve beslenme, göğüs hastalıkları, endokrinoloji, hematoloji, immünoloji, kardiyoloji, enfeksiyon, nefroloji-romatoloji, nöroloji, onkoloji, patoloji, sosyal pediatri, yenidoğan, yoğun bakım) ile  Çocuk Ruh Sağlığı, Çocuk Cerrahisi-Yenidoğan Cerrahisi, Çocuk Kalp-Damar Cerrahisi, Çocuk Ürolojisi, Çocuk Ortopedi ve Travmatoloji, Çocuk Beyin Cerrahisi, Çocuk Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları, Çocuk Göz Hastalıkları, Çocuk Plastik Cerrahi gibi cerrahi dalları Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi bünyesinde hizmet vermektedir.  Birinci basamak hizmetinin yanı sıra çocuk sağlığının tüm üst ihtisas dallarında hizmet verilen Çocuk Hastanesi en yüksek bilimsel çıktıya sahip sağlık kuruluşudur.

HACETTEPE ONKOLOJİ HASTANESİ

Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde kanserli hastaların tanı, tedavi ve takibinde modern tıbbın gerektirdiği tüm tıbbı bilgi ve teknik olanaklardan yararlanılmaktadır. Ülkemizin her köşesinden başvuran hastalarımıza en üst seviyede profesyonel sağlık hizmeti sunan hastanemiz, 160 yatağıyla ülkemizin önde gelen kanser merkezlerindendir. Onkoloji Hastanesi ile birlikte Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü de kanser alanında birçok eğitim ve araştırma programına öncülük etmektedir. Tam kapsamlı kanser merkezi olarak yapılandırılan Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nde yer alan Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Çocuk Onkoloji, Temel Onkoloji, Prevantif Onkoloji, Kemik İliği Nakli Ünitesi, Yoğun Bakım Ünitesi, Aferez Ünitesi, Gündüz Tedavi Ünitesi, Sigarayı Bırakma Ünitesi, Radyoloji, Nükleer Tıp, Beslenme ve Diyet, Onkoloji Eczanesi ve ilgili özelleşmiş laboratuarlar (Bronkoskopi, Biyokimya Sitogenetik, Doku Tiplendirme, Tümör Patolojisi ve Moleküler Teşhis Laboratuarı) ile her yıl yaklaşık 80.000 hastaya ayaktan ve yatarak tedavi hizmeti verilmektedir. Gündüz Tedavi Ünitesinde her ay yaklaşık 1250 hastaya kemoterapi uygulaması yapılmaktadır.

HACETTEPE BEYTEPE HASTANESİ

Hastanemiz 4.300 metrekare kapalı alanda Poliklinikler, 2 Ameliyathane, Diş Polikliniği, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi, Acil Servisi, Psikolojik Danışma Birimi ve tek yataklı 5 odanın eklenmesiyle öğrenci, mensup ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri başta olmak üzere kamuya koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti vermektedir. Beytepe’deki hastanemizin dışında Sıhhiye Yerleşkesinde de hekim ve yardımcı sağlık personelimizle sağlık hizmeti sürdürülmekte ve eş zamanlı olarak mediko sosyal görevi de gerçekleştirilmektedir.